کد خبر: 6533    1395/12/14
عرضة ماهی
عرضة ماهی به قیمت مناسب
کد خبر: 6532    1395/12/14
امکان خرید اقساطی
خرید اقساطی از فروشگاه های طرف قرارداد دانشگاه بوعلی
کد خبر: 6528    1395/12/11
عدم پرداخت حق اولاد
علت عدم پرداخت حق اولاد
کد خبر: 6048    1395/10/08
نتیجة قرعه کشی وام 3 میلیون تومان
نتیجة  قره کشی وام سه میلیون تومانی صندوق بازنشستگی اعلام شد.
کد خبر: 6047    1395/10/08
ثبت نام سهام ویژة بازنشستگان
ثبت نام سهام ویژه مدت محدود دارد.
کد خبر: 6046    1395/10/08
اعضهء هیات مدیرة جدید کانون بازنشستگان
اعضاء هیات مدیرة جدید بعد از انتخابات دورة دوم
کد خبر: 5744    1395/08/12
وام ضروری جهت بازنشستگان
سه میلیون تومان وام ضروری از طرف صندوق بازنشستگی کشوری 
کد خبر: 5658    1395/07/28
جلسة مجمع عمومی (نوبت دوم از دورة دوم) کانون باز نشستگان
جلسة مجمع عمومی انتخابات هیات مدیرة جدید (نوبت دوم از دورة دوم) کانون بازنشستگان
کد خبر: 5600    1395/07/17
جلسة مجمع عمومی بازنشستگان و موظفین
جلسة مجمع عمومی (دورة دوم) انتخابات هیات مدیرة کانون بازنشستگان
کد خبر: 5322    1395/05/27
در خصوص تخفیف استفاده از امکانات دهکدة گنجنامه
 تخفیف جهت  استفادة بازنشستگان محترم به همراه خانواده در دهکدة گنجنامه برحسب تفاهم نامه با صندوق  بازنشستگي کشوری.
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند